800-888

1. Vaše přijetí


1. Vaše přijetí VZNIKÁ POUŽÍVÁNÍM A/NEBO NÁVŠTĚVOU WEBU (souhrně, všechen obsah zveřejněn na doméně www.e-jednatel.cz, www.ejednatel.cz dále jen "e-Jednatel.cz"), STVRZUJETE TAK SOUHLAS TĚCHTO PODMÍNEK ("Podmínky použití"). Pokud nesouhlasíte s jakkoukoliv částí těchto výše uvedenou, prosím nepoužívejte naše stránky e-Jednatel.cz.

2. Naše stránky

Tyto podmínky platí pro všechny uživatele portálu e-Jednatel.cz, včetně uživatelů, kteří se spolupodíleli na obsahu, informacích a materiálech zveřejnených prostřednictvím e-Jednatel.cz. e-Jednatel.cz může odkazovat na stránky či třetí strany, které nejsou v jejím vlastnictví, kde nemá kontrolu nad obsahem či praktikama těchto webových stránek a třetích stran. Z tohoto důvodu e-Jednatel.cz není zodpovědný nad obsahem těchto webových stránek a třetích stran. Tyto podmínky se týkají všech návštěvníků e-Jednatel.cz.

3. Provozovatel

Provozovatel e-Jednatel.cz je společnost stormedia agency s.r.o.

Nové sady 988/2
602 00 Brno
Česká republika

IČ: 29286221
DIČ: CZ29286221 (plátce DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70974.

4. Zpracování osobních údajů

„Obchodní korporace stormedia agency s. r. o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy tedy s účinností ode dne 1. ledna 2020 také v souladu s Nařízením EU 2016/679 (známé také pod zkratkou GDPR). Prostřednictvím níže uvedeného odkazu na naše webové stránky si Vás dovolujeme jako subjekt osobních údajů informovat a poučit, co GDPR pro Vás i pro nás v praxi znamená a vzájemně nám společně ulehčit způsob uplatňování Nařízení v našem právním vztahu tak, abyste mohli snadným způsobem využít všech Vašich práv“.

Zaškrtnutím políčka „Ano, souhlasím“ uděluji výslovný souhlas společnosti stormedia agency s. r. o (dále jen „Správce“). V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na kontaktní osobu Správce pro oblast ochrany osobních údajů, gdpr@ejednatel.cz.

aby zpracovával mé osobní údaje, které jsem zadal do tohoto poptávkového formuláře (jméno a příjmení, název firmy, telefon, email, adresa a další) a to za účelem vypracování a zaslání nabídky na ocenění mnou poptávaných služeb směřující k uzavření smlouvy či za účelem kontaktování a nabídnutí vhodného jiného či upraveného řešení a služeb mnou poptávaných. Tento souhlas je udělován na dobu 6 měsíců nebo do odvolání souhlasu.

Tímto jsem informován / informována a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně [resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce], a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se mnou. Tímto rovněž není dotčeno mé právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.

Zpracování mých osobních údajů je prováděno Správcem, mé osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, jejichž seznam uvádíme:

digimadi people s.r.o., IČO: 05211280

TaxVision s. r. o. IČO: 27921450

Digital Payments CZ s.r.o., IČO: 08198357

Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Tímto jsem informován / informována o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz“